Till umu.se

 

Aktuellt!

Under våren skriver jag på en engelsk bok om klimatdebatten, redigerar bok om svensk energi- och miljöpolitik, planerar symposium om ekoprenörskap samt anordnar en workshop om Environmental Posthumanities. 

Utbildning

Doktor i teknik- och social förändring vid TEMA samt Program Energisystem, Linköpings Universitet (2010)

Fil.Mag i Samhälls- och kulturanalys (2002)

Forskningsanslag

Formas, 2-årigt fullfinansierat forskningsanslag, (2013-2014)

Umeå Humanistiska fakultet, 2-årig fullfinansierad postdok, (2011-2012)

Romanusfondens forskningsstipendium (2011)

Romanusfondens forskningsstipendium (2010)

Resestipendier

Fas resestipendium (2011)

Wallenbergfonden resestipendium (2011)

Ångpanneföreningen resestipendium (2010)

Vetenskapliga intresseområden

Energi- och miljöpolitik i bred mening inklusive miljöhistoria, ekoprenörskap, teknik- och vetenskapshistoria, genusstudier samt risk och säkerhet.

Teoretiska funderingar

Med en tvärvetenskaplig grund- och doktorsutbildning som bas har jag använt mig av posthumaniora, diskurs och aktör-nätverksteori i mina undersökningar. STS-forskning ställer intressanta frågor och extra spännande har jag funnit forskare som Barad, Callon, Deleuze & Guattari, Haraway, Laclau samt Serres.

Nuvarande forskningsprojekt

I min avhandling studerade jag teknisk förändring med hjälp av teorier om utopier, teknik förväntningar och tidigare forskning om svensk energi- och miljöpolitik. Utifrån avhandlingens omfattande undersökning om det svenska energisystemets dåtid, nutid och framtid har jag identifierat fyra områden att forska vidare med.

1. Ekoprenörskap

I ett Formasfinansierat projekt undersöker jag hur olika entreprenörer och nätverkssamordnare skapar energi och miljöinnovationer. Förra hösten designade jag min studie och utförde första delen som gästforskare i Nya Zealand: http://sierc.massey.ac.nz/hultman.html Sommaren 2014 kommer jag att arrangera ett symposium i Umeå: http://www.org.umu.se/usste/english/research/workshops-and-conferences/transitional-green-entrepreneurs

2. Miljöutopier

Bilder av framtiden både kanaliserar resurser och formar nutiden. Med hjälp av teorier om utopier analyserar jag hur framtidens samhälle och vidhängande miljöpolitik är tänkt att se ut under olika tidsperioder.

3.Teknikförväntningar

Förväntningar på kvalitét, hållbarhet och vad en teknik ska leverera är centralt för dess succé. I detta projekt undersöker jag hur teknik laddas med förhoppningar med hjälp av diskursteori samt aktör-nätverksteori och tidigare forskning inom förväntanssociologi, innovationsstudier och teknik- och vetenskapsstudier.

4. Energipolitik genusundersökt

Energi- och miljöpolitiken är ett av de områden som är bär med sig mest samhällsvisioner definierade utifrån identiteter formade av exempelvis maskulinitet. Inom detta området undersöker jag hur genus görs inom politiken: http://bambuser.com/node/3570370

Publikationer (utvalda)

Böcker

Anshelm, Jonas & Hultman, Martin (in press), Discourses of climate change, Routledge

Åsberg, Cecilia, Hultman, Martin & Lee, Francis (2012), Posthumanistiska nyckeltexter, Studentlitteratur:Lund

Hultman, Martin (2010), Full gas mot en (o)hållbar framtid. Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978- 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik. Linköpings Universitet, avhandling.

Hultman, Martin (2005), Att förstå risker - En översikt av olika kunskapsperspektiv, KBM:s forskningsserie nr 8

Hultman, Martin (2002), Kriget, skotten och våldtäkten - en studie av de svenska massmediernas representation av händelserna under EU-toppmötet i Göteborg. Linköpings u niversitet, magisteruppsats

Refereegranskade tidskriftsartiklar

Anshelm, Jonas and Hultman, Martin (2014), ”A Green fatwā? Climate change as a threat to the  masculinity of industrial modernity”, Norma, (2)

Hultman, Martin and Nordlund, Christer (2013), “Energizing Technology: Expectations of Fuel Cells and the Hydrogen Economy, 1990–2005”, History and Technology

Hultman, Martin (2013) “The making of an Environmental Hero. The rise of ecological modern discourse, fuel cells and Arnold Schwarzenegger”, Environmental Humanities 2

Hultman, Martin and Yaras, Ali (2012), “The socio-technological history of hydrogen and fuel cells 1978-2005 in Sweden; mapping the innovation trajectory”, International Journal of Hydrogen Energy, ISSN: 0360-3199

Hultman, Martin (2011) ”Ekomodern maskulinitet; eller historien om hur Arnold Schwarzenegger blev 2000-talets miljöhjälte”, Tidskriften för genusvetenskap nr. 4

Hultman, Martin (2009) ”Back to the future: The dream of a perpetuum mobile in the atomic society and the hydrogen economy” i Futures Volume 41 Number 3 April 2009, Elsevier publishers, ISSN: 0016-3287

Bokkapitel

Hultman, Martin (2014), “The Ecotopia of WELGAS: A historical account of a small scale Swedish   renewable energy utopia in the 1980s intertwined with energy- and environmental politics”. Edited by Karin Bradley and Johan Hedren, Green Utopianism, Routledge

Hultman, Martin & Evangelou, Angelos (2010) “Auto-mobility vs. Self-mobility and Collective Mobility: The Socio-cultural Implications of the Use of Car in Cyprus”, Gronau Werner [red.] Transport Planning in the Eastern Mediterranean, MetaGis

Hultman, Martin & Saxe, Maria (2007) “Teknikstudier på tvären – ett exempel” i Palm Jenny & Karlsson, Magnus [red.] Att forska på tvären – Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem. Arbetsnotat nr 39. Program Energisystem, IEI, Linköpings Universitet, ISSN 1403-8307

Dahlstedt, Magnus, Eriksson, Fredrik & Hultman, Martin (2005), ”Det liberala samtycket och dess Fiender - massmediala berättelser om 'rasister' och 'antirasister' ” i Dahlstedt, Magnus & Lindberg, Ingmar [red], Bortom rasismer i Europa - visioner om ett annat samhälle, Agora förlag

Hultman, Martin (2004) ”Mediernas bilder och texter av händelserna under EU-toppmötet i Göteborg” i Alanen, Kaisa, Nikula, Kristina & Lönnroth, Harry [red], Text, bild och samhälle, Tammerfors:Institutionen för språk och översättningsvetenskap, Tammerfors Universitet

Hultman, Martin (2005), ”Att (be)skriva verkligheten: ett försök att skissera möjligheterna att kombinera diskursteori med aktör-nätverksteori” i Kulturstudier i Sverige: nationell forskarkonferens, Norrköping 13-15 juni, 2005, Norrköping, Sweden. Linköping electronic conference proceedings (Online), 1650-3740 ; 15

Keynotes

”Ekomodern maskulinitet”, konferensen Nakna sanningar, Linköpings Universitet, Norrköping 9 april 2013
”Energy and gender in Sweden”, Workshop Gender and Environment, 25-26 february 2013, SLU, Uppsala
”Climate skeptics and masculinity in Sweden”, Gender, Nature and Society Research Course 10- 11, oktober 2013, Tampere

Undervisning

Kursansvarig och skapare av Risk and Environment (Mars 2008) och Theories of Science (Oktober 2009) vid MA-programmet Science, Technology and Society (2003-2010) Linköpings universitet, http://www.tema.liu.se/tema-t/master

Lärare vid MA-programmet Science, Technology and Society. Cirka 60 lärotimmar totalt.

Handledare vid MA-programmet Science, Technology and Society (2003-2010) Linköpings universitet, http://www.tema.liu.se/tema-t/master Cirka 40 handledartimmar totalt

Lärare vid MA-programmet Master in Science for Sustainable Development (2003-2010) Linköpings universitet, http://www.tema.liu.se/tema-v/utbildning/masterprogramme?l=sv Cirka 5 lärotimmar totalt

Lärare och handledare vid BA-programmet Samhälls- och kulturanalys, Linköpings universitet, http://www.isv.liu.se/ska (2003-2010) Cirka 120 lärotimmar och handledartimmar totalt.

Populärvetenskapligt

Dagens Nyheter, ”Klimatförändringen är en man” http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/klimatforandringen-ar-en-man/

Corren, ”Den nedtystade miljöfrågan” http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/den-nedtystade-miljofragan-6612985-artikel.aspx

Landets Fria, ” Nakna sanningar om miljö och genus” http://www.landetsfria.se/artikel/97326


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion