Peter Lindström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Historia

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

A, Humanisthuset, HF104

Tel:

+46 90 786 62 31

E-postadress:

peter.lindstrom@umu.seE-post 2

peter.lindstrom@historia.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/peter-lindstrom/ Webbsida

Presentation

Docent i historia.

Jag har sedan disputationen 2003 (på avhandlingen Prästval och politisk kultur 1650–1800) medverkat i olika projekt som på ett eller annat sätt anknutit till frågeställningar om politisk kultur (och i viss mån genus) under den tidigmoderna perioden – främst 1600- och 1700-tal. Jag har vid sidan av dessa forskningsprojekt haft olika förtroendeuppdrag, nätverkat, samt undervisat på alla nivåer inom grundutbildningen.

Publikationer (urval)
- Kvinnor i den lokala politiken på landsbygden i Sverige under 1600- och 1700-talen, i Karlsson Sjögren, Åsa (red), Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden. Rapport till 26:e Nordiska historikermötet i Reykjavik den 8-12 augusti 2007, Reykjavik 2007.

- “De mest trätogirige”? En fallstudie om politiskt aktiva bönder i 1700-talets svenska lokalsamhälle”, i Historisk tidskrift 2006:4

- Prästval och politisk kultur 1650–1800, Umeå 2003 (diss.).

- Prästvalen – en del av majoritetsprincipens etablerande i Sverige under 1700-talet, i Harnesk, Börje & Taussi-Sjöberg, Marja (red), Mellan makten och menigheten. Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige, Stockholm 2001, s 235–247.

- Från konsensus till majoritet: Bönder, prästval och politisk kultur 1650–1800, Historisk tidskrift 2, 2000, s 207–225.

Tillsammans med Åsa Karlsson Sjögren:
- Widows, Ownership and Political Culture: Sweden 1650–1800, Scandinavian Journal of History vol 29 2004.

- Rätta borgare? Klass, kön och språk i frihetstidens urbana politiska kultur, i Gabriel Bladh och Christer Kuvaja (red.), Dialog och särart. Människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid, Helsingfors 2005.

- Oikeita, todellisia porvareita? Luokka, sukupuoli ja kieli vapauden ajan kaupunkien poliittisessa kulturtuurissa, i Gabriel Bladh och Christer Kuvaja (red), Kahden puolen pohjanlahtea1. Ihmisiä, yhteisöjä, ja aatteita Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvulta 1900-luvulle, Helsingfors 2006.

Aktiva nätverk
- Politiska kvinnor 1500–1900. Ett internationellt nätverk bestående av några av de främsta forskarna i världen kring temat kvinnor och politik under äldre tid. Detta nätverk grundades av undertecknad, professor Svante Norrhem och docent Åsa Karlsson Sjögren och har bl a hållit en heldagssession vid Nordiska historikermötet i Reykjavik hösten 2007, en session vid ESSHC i Lissabon. Hösten 2008 arrangerade vi också den internationella konferensen Political Women 1500-1900 i Umeå.

- Religion och samhälle under tidigmodern tid. Detta nätverket grundades 2001 av undertecknad tillsammans med docent Jan Samuelson (Härnösand). Nätverket har sedan starten lockat ett stort antal forskare (främst historiker och kyrkohistoriker) från de flesta lärosäten i landet och redan hunnit ha åtta träffar/workshops. Nätverket anordnade också sessioner vid svenska historikermötena i Örebro 2002, Lund 2008, samt Göteborg 2011.

Externfinansierade, avslutade projekt
- ”Staden och idéerna. Det urbana i sjuttonhundratalet – och sjuttonhundratalet i nutiden” under projektledare Lars-Folke Landgrén, Helsingfors (detta projekt finansierades av Riksbanken inom ramarna för forskningsprogrammet ”Svenskt i Finland – finskt i Sverige”). Projektet avslutat 031231.

- ”Medborgarrätt och äganderätt: Männen, kvinnorna och rösträtten 1686–1887”, under projektledare Åsa Karlsson Sjögren, Umeå. Detta projekt finansierades genom Vetenskapsrådet. Projektet avslutat 031231.

- ”Vägar till makt – en studie av informella strukturer i Sverige 1632–1772”, under projektledare Svante Norrhem, Umeå. Projektet finansierades genom Vetenskapsrådet 040101–061231.

Pågående projekt
”Europa i Norden – en jämförande studie av Danmark och Sverige i maktkampernas Europa, 1648–1735”. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och leds av undertecknad. I projektet ingår även Svante Norrhem, Umeå.

Opponentskap
Fakultetsopponent på Arja Rantanens licentiatavhandling Österbottniska sockenskrivare 1721–1868, Åbo 2007-12-04.

Utmärkelse
Emil Hildebrands stipendium om 10 000 kronor 2001 för uppsatsen ”Från konsensus till majoritet: Bönder, prästval och politisk kultur 1650–1800” (publicerad i Historisk tidskrift nr 2000:2).

Förtroendeuppdrag (urval)
- Redaktionsmedlem i Historisk tidskrift sedan 2006.
- Styrelseledamot i Stiftelsen JC Kempes Minnesstipendiefond sedan 2007.
- Arbetsplatsombud för ST sedan 2009.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion