Daniel Lindmark

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Religionsvetenskap och teologi
Historia

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

YA, Norra beteendevetarhuset, 3016

Tel:

+46 90 786 62 50

E-postadress:

daniel.lindmark@umu.seE-post 1

daniel.lindmark@historia.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/daniel-lindmark/ Webbsida

Presentation

Anställningar och uppdrag i korthet

Jag är sedan 2015 professor i kyrkohistoria vid humanistisk fakultet (50 %) och professor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lärarhögskolan (50 %). Fysiskt är jag placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, där båda ämnesinriktningarna hör hemma.

Efter ämneslärarexamen 1984 blev jag FL i historia 1993, FD i historia 1995, docent i historia 1999, universitetslektor i historia 2001, professor i historia med inriktning mot lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet 2004 och docent i kyrkohistoria 2007 (Åbo Akademi, Finland). Jag är forskningsledare i forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, föreståndare för den nationella forskarskolan ”Historiska medier” samt institutionens koordinator för forskarskolan ”Skolnära: Värdegrund, mångfald och religion”.

Några ytterligare uppdrag: ledamot av hedersdoktorskommittén vid humanistisk fakultet; ledamot av referensgruppen för de samhällsorienterande ämnenas didaktik; arbetande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Uppsala) respektive Kungl. Skytteanska Samfundet (Umeå); ordförande i Luleå stiftshistoriska sällskap och ledamot av den nationella ledningsgruppen Stiftshistoriskt forum; ledningsuppdrag i forskarnätverken Religion and Memory och Religious History of the North; ledamot av redaktionella kommittéer för bl.a. History of Education & Children’s Literature, History of Education Review, Nordidactica: Nordic Journal of Humanities and Social Science Education, Nordic Journal of Educational History, Studies on Religion and Memory, Studies on the Religious History of the North, Umeå Studies in History and Education respektive Religion i Norrland.

Avslutade uppdrag

Efter att ha arbetat vid Institutionen för nordiska språk, Demografiska databasen, Forskningsarkivet, Arbetsenheten för religionsvetenskap, Institutionen för historia/historiska studier och Lärarutbildningsfakulteten, är jag numera anställd vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Jag har varit gästforskare vid University of Pennsylvania, USA (1995), samt University of Sydney (2007–2008) och University of Newcastle, Australien (2009, 2015–2016). Jag har haft ledningsuppdrag i bl.a. Teologifonden i Umeå (1998–2004), Svenska historiska föreningen (1999–2005), Föreningen för svensk undervisningshistoria (1999–2005), Nordiska nätverket för väckelseforskning, NORDVECK (1999–2011), Centrum för samisk forskning (2000–2008), International Standing Conference for the History of Education, ISCHE (2001–2007) och Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, NaPA (2005–2007).

Vid Umeå universitet har jag varit ledamot av bl.a. tre olika anställningskommittéer vid humanistisk fakultet och lärarutbildningen (1999–2008), två olika forsknings- och forskarutbildningskommittéer vid lärarutbildningen (2004–2014), fakultetsnämnden för lärarutbildning (2005–2008) och biblioteksnämnden (2007–2008). Jag har vidare varit ledamot av institutionens forskarkollegium och forskningsråd (2004–2011), ämnesföreträdare i historia med didaktisk inriktning resp. historia med utbildningsvetenskaplig inriktning (2010–2015) och ämnesföreträdare i religionsvetenskap (2012–2014).

Utveckling av forskning och forskarutbildning

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter rör forskning och forskarutbildning, Som professor och forskningsledare har jag varit ansvarig för att bygga upp en forsknings- och forskarutbildningsmiljö i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Där har jag bland annat lett det universitetsfinansierade forskningsprogrammet ”Utbildningshistoria med historiedidaktik” (2009–2015) med en professor, fyra postdoktorer, en doktorand och fem gästprofessorer, samt två större projekt med finansiering från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté: ”Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919–2009” (2008–2011), där fyra doktorander har disputerat, respektive ”Historiska medier: Forskarskola i historia med didaktisk inriktning (ForHiM)” (2011–2014), som har finansierat femton licentiander. Som huvudhandledare har jag lett ett dussintal doktorander fram till examen i historia, historia med didaktisk inriktning respektive historia med utbildningsvetenskaplig inriktning (nio till doktorsexamen och tre till licentiatexamen).

Även inom den religionsvetenskapliga miljön har jag engagerat mig starkt för att utveckla forskning och forskarutbildning.  Efter att tidigt ha lett flera externfinansierade forskningsprojekt med inriktning mot det nordliga områdets kyrko- och missionshistoria (”De Fide Historica” med finansiering från Samfundet Pro Fide et Christianismo 1996; ”Exemplets makt”, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1997–1999; ”Religionens domesticering: Folklig religiositet i det nordliga rummet”, Riksbankens jubileumsfond 2002–2004) kom jag som ämnesföreträdare i religionsvetenskap 2012–2014 att återuppta dessa forskningsintressen och initiera tre nya forskningsprojekt: ”Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria” (2012–2015; Umeå universitet), ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt” (2012–2015; Svenska kyrkans forskningsenhet) respektive ”Saami Voices and Sorry Churches: Use of History in Church-Saami Reconciliation Processes” (2012–2015; Forskningsrådet Formas). När Umeå universitet inbjöds att ingå i den Norgebaserade forskarskolan ”Religion, Values, Society”, som från 2016 finansieras av Norges forskningsråd, kom jag att fungera som institutionens kontaktperson (2012–2015), och från 2016 är jag institutionens koordinator för den religionsdidaktiska lic-forskarskolan ”Skolnära: Värdegrund, Mångfald och Religion”, som bedrivs i samarbete med Högskolan Dalarna och finansieras av skolhuvudmännen i Dalaregionen.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen ligger inom ett brett fält av kulturhistoria, utbildningshistoria och kyrkohistoria. Folklig religion, koloniala kulturmöten samt läs- och bokkultur är några av de teman som har varit framträdande i min forskning, men historiekultur och historieförmedling tillhör också mina intressen, inklusive religiöst historiebruk. Det nordliga områdets historia har alltid legat mig varmt om hjärtat, inte minst den samiska missions- och utbildningshistorien. Vid sidan av de större forskningsprojekt som jag är ansvarig för arbetar jag med bokprojektet ”Kyrkohistoriska berättelser från norr” om icke-akademiska framställningar av det nordliga områdets kyrkohistoria

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete

2017

-

Lindmark, Daniel

Magisk materialitet och transnationell läserfarenhet: historiografiska perspektiv på skriftkulturens utveckling
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok

2017

-

Lindmark, Daniel

Den muntliga traditionen inom den norrländska väckelsehistorien: Zakarias Lindmark och läseriet i Skelleftebygden i Carl Edquists författarskap

2017

-

Lindmark, Daniel

Jakob Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna: Religiöst historiebruk hos Anders Svedberg (Studies on Religion and Memory 1). Åbo: Åbo Akademi 2015, 238 s.
Kyrkohistorisk årsskrift, 117: 203-208

2017

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

The Church of Sweden and the Sami - a White Paper Project: Background, Assignment, Organisation and Results

2017

Hämta

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Introduktion till vitboksprojektet och dess publikationer

2017

-

Lindmark, Daniel

Saami exemplary narratives, transnational print culture, and religious reading experience by the turn of the 18th century

2017

Hämta

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi

2016

-

Lindmark, Daniel

Gränsöverskridande kyrkohistoria: en inledning

2016

Hämta

Lindmark, Daniel

Jojk som bro och barriär mellan samiskt och kyrkligt: perspektiv på religiöst historiebruk

2016

Hämta


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion