Björn Norlin

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Forskare

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Historia

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

YA, Norra Beteendevetarhuset, 3018

Tel:

+46 90 786 96 29

E-postadress:

bjorn.norlin@umu.seE-post 2

bjorn.norlin@historia.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/bjorn-norlin/ Webbsida

Presentation

Jag heter Björn Norlin och är docent och forskare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Hösten 2010 disputerade jag med en utbildningshistoriskt inriktad avhandling om bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande bland elever vid 1800-talets och det tidiga 1900-talets läroverk. Min forskning har efter detta berört sådant som samisk utbildningshistoria och missionshistoria, samt rumsliga och materiella aspekter av utbildning i det förflutna. I dagsläget är jag involverad i flera olika publikationer och aktiviteter som berör utbildning och våld.

Till pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt hör ”Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011”, ”Utbildningens demokratisering och etnifiering i svenska Sápmi – 1942 till idag” och ”The Barents History Book and Encyclopedia Project”. Jag är också biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet och en av redaktörerna för e-tidskriften Nordic Journal of Educational History (NJEDH).

Publicerat och på gång

Norlin, B. & Lindmark, D., ”Contemporary History Controversies: The Case of Sweden”, L. Cajani, S. Lässig & M. Repoussi (red.), History Education under Fire: Curricula in International Perspective, Palgrave [under publicering].

Larsson, A., B. Norlin & M. Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum, Lund: Nordic Academic Press 2017.

Norlin, B. & Lindmark, D., ”Contemporary History Controversies: The Case of Sweden”, L. Cajani, S. Lässig & M. Repoussi (red.), History Education under Fire: Curricula in International Perspective, Palgrave [under publicering].

Larsson, A., B. Norlin & M. Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum, Lund: Nordic Academic Press 2017 [under publicering].

Norlin, B. & Sjögren D., ”Inledning – den vetenskapliga antologin och vitböcker som nutida företeelse”, i  D. Lindmark & Sundström, O. (red.), Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017.

Norlin, B., ”Kyrkan, missionen och skolan”, i  D. Lindmark & Sundström, O. (red.), Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017.

Norlin, B., ”Kyrkan och samiska kulturella uttryck”, i  D. Lindmark & Sundström, O. (red.), Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017.

Norlin, B. & Sjögren D., ”Avslutande reflektioner: Lärdomar från antologin”, i  D. Lindmark & Sundström, O. (red.), Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017.

Encyclopedia of The Barents Region, volume 1, A-M (foreword by T. Stoltenberg & M. Gorbachev), M-O Olsson (Editor-in-chief), F. Backman, A. Golubev, B. Norlin & L. Ohlsson (Co-Editors), Oslo: Pax forlag 2016.

Norlin, B. & Sjögren D., “Colonialism”, i Encyclopedia of The Barents Region, volume 1, A-M, M-O Olsson (Editor-in-chief), F. Backman, A. Golubev, B. Norlin & L. Ohlsson (Co-Editors), Oslo: Pax forlag 2016.

Encyclopedia of The Barents Region, volume 2, N-Z, M-O Olsson (Editor-in-chief), F. Backman, A. Golubev, B. Norlin & L. Ohlsson (Co-Editors), Oslo: Pax forlag 2016.

Norlin, B. & Sjögren, D., ”Kyrkan, utbildningspolitiken och den samiska skolundervisningen vid sekelskiftet 1900: Inflytande, vägval och konsekvenser?”, i D. Lindmark & Sundström, O. (red.), De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi 1–2 (Forskning för kyrkan 33), Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016.

Norlin, B., “School Jailhouse: Discipline, Space and the Materiality of School Morale in Early-Modern Sweden”, History of Education: Journal of the History of Education Society (2016), http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0046760X.2015.1127433. DOI: 10.1080/0046760X.2015.1127433.

Norlin, B. ”Kolonial utbildning och omvändelsepedagogik vid Svenska missionssällskapets lappländska skolinrättningar under 1840-talet”, i J. Westberg & D. Sjögren (red.), Norrlandsfrågan: Erfarenhet av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi, Umeå: Umeå/Skytteanska, 2015.

Åström Elmersjö, H., Larsson, A., Lindmark, D., Norlin, B. & Sjögren, D., ”Nordic Journal of Educational History (NJEdH, Sweden)”, i José Luis Hernández Huerta, Antonella Cagnolati & Alfonso Diestro Fernández (red.), Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world (pp.151-158), Salamanca: FahrenHouse, 2015.

Burke, C., Grosvenor I. & Norlin, B. (red.), Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå Studies in History and Education, Umeå 2014.

Burke, C., Grosvenor I. & Norlin, B., “Editorial: Entwining Visuality and Spatiality in Educational Research”, i Burke, C., Grosvenor I. & Norlin, B. (red.), Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå Studies in History and Education, Umeå 2014.

Larsson, A., Norlin, B. & Sjögren, D. (red.), Nordic Journal of Educational History 1, nos. 1 & 2, 2014.

Larsson, A. & Norlin, B. (red.), Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Peter Lang (Studia Educationis Historica), Frankfurt am Main 2014.

Larsson, A. & Norlin, B., “Introduction: Taking Pupils into Account in Educational History Research”, i Larsson, A. & Norlin, B. (red.), Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Peter Lang (Studia Educationis Historica), Frankfurt am Main 2014.

Norlin, B., “The Nordic Secondary School Youth Movement: Pupil Exchange in the Era of Educational Modernization, 1870–1914”, i Larsson, A. & Norlin, B. (red.), Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Peter Lang (Studia Educationis Historica), Frankfurt am Main 2014.

Norlin, B. & Sjögren, D. (red.), Nordic Journal of Educational History 1, no. 1, 2014.

Norlin, B. & Sjögren, D., “Enhancing the Infrastructure of Research on the Nordic Educational Past: The Nordic Journal of Educational History”, Nordic Journal of Educational History 1, no. 1, 2014.

Lindmark, D., Norlin, B. & Sjögren, D. (red.), Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år, Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap 4, Umeå 2014.

Norlin, B., ”Kyrkan och skolan: Administrativ brytning från tidigmodern tid till nutid”, i Lindmark, D., Norlin, B., & Sjögren, D. (red.), Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år, Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap 4, Umeå 2014.

Larsson, A. & Norlin, B., “Den svenska skolgårdens historia”, Vägval i skolans historia: Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria (2012:2-3), Uppsala 2012.

Norlin, B., Bildning i skuggan av läroverket: Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850–1914, Doctoral thesis/Umeå Studies in History and Education, Umeå 2010.

Norlin, B., ”Kamratuppfostran och subordination: Om våldet vid svenska gymnasier under tidigt 1800-tal”, Larsson, E. (red.). Årsböcker i svensk utbildningshistoria (vol. 209), Uppsala 2009.

Norlin, B. & Berggren, L., ”Universitetspedagogik i praktiken: Reflektioner kring en doktorandkurs", Utsikter, insikter, avsikter, M. Fazlhashemi & T. Fritz (red.), Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå 2007.

Norlin, B., "Etiska överväganden i ett forskningsprojekt riktat mot en ungdomsförening", Bergenheim, Å. (ed.), Forska rätt: Texter om etik och historisk forskning, Umeå 2007.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion