Historia

Att försöka förklara det förflutna, förstå nuet och få insikter om framtiden är målet för varje historiker. Förr hade kungar och krig en framskjuten plats inom historieforskningen. Numera intresserar sig historiker mest för de breda folklagrens historia. Arbetarklassens, böndernas, de lägre tjänstemännens, kvinnornas och barnens historia har fått en mer framträdande plats. Det blir också allt vanligare att historikerna samarbetar med andra ämnen. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt ökar möjligheterna att mer allsidigt belysa viktiga historiska problem och frågor. Dagens historiker söker sig också till nya forskningsfält där de traditionella, beprövade metoderna inte längre räcker till. Många nya områden kan inte studeras i det skriftliga källmaterialet i våra arkiv. I stället måste historikerna ta hjälp av metoder som har utvecklats inom muntlig historia, bildanalys eller modern kommunikationsteori.

Forskning

Den historiska forskningen vid Umeå universitet har redan från starten på 1970-talet präglats av ett intresse för de breda folklagren, ibland kallad ”underifrånhistoria”. Kulturella, politiska och ideologiska processer har uppmärksammats, men också sociala och ekonomiska skeenden inom och mellan olika grupper. Den moderna rättshistoriska forskningen fick tidigt ett fotfäste här, liksom intresset för Norrlands historia, vilka är lika aktuella idag. Sedan 1980-talet har också historisk demografi, samisk historia samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vuxit fram och etablerats som starka kunskapsområden.

Mer information om aktuell forskning inom historia vid Umeå universitet finner du på publikationssidan och på våra forskares egna hemsidor nedan.

Publikationer inom historia vid Umeå universitet Personal inom historia vid Umeå universitet

Utbildning

Grundkurserna i historia behandlar den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen från de äldsta högkulturerna och fram till vår tid. Översikt varvas med fördjupning. Som historiestudent hos oss får du träning i att se samband, förstå förändringsprocesser, anlägga olika perspektiv på historien samt förstå hur den har använts och kan komma att användas i olika syften. Genom uppsatsskrivande och undervisning i historisk teori och metod tränas du också i det historievetenskapliga hantverket och förbereds för en eventuell fortsättning på forskarutbildningsnivå.  

Hos oss kan du läsa historia från grundnivå till forskarutbildningsnivå. Vi ger fristående kurser på campus i Umeå och nätkurser på Internet. Historia kan läsas som huvudämne inom Humanistiskt samhällsprogram och Masterprogrammet i historiska studier och kan även ingå i lärarutbildningar och Sociologiprogrammet.

Kurser inom historia Humanistiskt samhällsprogram Masterprogrammet i historiska studier 

Samverkan

Våra historiker samverkar aktivt både inom och utanför universitet.  Vi har flera samarbeten med den ideella sektorns många föreningar där våra forskare bland annat håller föredrag. Det kan bland annat handla om att utveckla föreningsdemokrati eller ge kunskap om naturvärden idag och förr. Ett annat stort samverkansområde är media där våra forskare på olika sätt bidrar till ökad kunskap, vanligen genom att ge historiska perspektiv på aktuella företeelser i debattartiklar, nyhetsprogram och annat. Det är viktigt för våra forskare att delta i en öppen och kritiskt prövande diskussion i frågor som rör det demokratiska samhällets fundament, exempelvis alla människors lika värde.

Aktuellt

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2016

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2016

Jonas Liliequist, professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har tilldelats Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2016.

Skickliga lärare i religionsvetenskap, historia och filosofi meriteras

Lena Berggren, docent i historia, och Hanna Zipernovszky, docent i religionspedagogik har utnämnts till excellenta lärare och Lars Samuelsson, docent i filosofi, har utnämnts till meriterad lärare i den första utlysningen i Umeå universitets karriärsystem.

Hög kvalitet till utbildningar inom historia

Utbiildningarna kandidat- och magisterexamen i historia, har fått hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Studieadministration

Maria Berglind, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090-786 60 97

Kontaktformulär

Studievägledning

Catharina Andersson Studievägledare
Instititutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090 786 60 39

Kontaktformulär