Miljöarkeologiska metoder

Översikt - klicka på ikonen för mer information (på engelska)

Arkeobotanik - Makrofossil analys
Pollenanalys (Palynologi)

Pollen från växter kan bevaras över lång tid i våta miljöer som sjösediment och torvmossar. Eftersom torvmossar växter till över tid får man en "årsvis" inlagring av pollen från omgivande vegetation som gör det möjligt att undersöka vegetationens förändring över tid, och därigenom följa landskapsförändring och människans påverkan. Pollenanalys kan även användas vid klimatstudier och viss datering av förhistoriska händelser.
Analys av fossila insekter (Palaeoentomologi)


Insekter utgör den mest vanliga djurgruppen på jorden och har krav på mycket specifika och lokalspecifika levnadsmiljöer. I nordliga områden finns insektsgrupper som följer människan och som inte skulle överleva utan de artificiella miljöer som skapas av människans boningar och kulturlandskap. Olika insekter har väldigt olika krav på föda och det finns de som bara kan äta viss typ av ruttnande gräs eller bara färsk kogödsel osv, och detta kan ge information om tex vilken typ av jordbruk som bedrivits. Insekter är också känsliga för miljö- och klimatförändringar så inom klimatforskningen är insekter också viktiga.

Ett datorprogram, BUGS, utvecklas vid MAL (Phil Buckland) som en del av ett internationellt samarbetsprojekt, som underlättar tolkningar av större mängder insektsdata.
Vedartsanalys
Snäck- och molluscanalys
Markvetenskap

Marken är i sig innehåller information som kan berätta om förhistoriska människors varande och görande men även om naturliga processer. Markens morfologiska och kemiska egenskaper förändras av människans aktiviteter och kan berätta om förhistoriskt jordbruk, markanvändning boplatsorganisation. Överlagrade (begravda) markytor kan innehålla information knuten till en viss tidsperiod som berör äldre tiders miljö, jordbruk och markanvändning.
Markkemisk och -fysikalisk prospektering innebär att man försöker lokalisera äldre bosättningar, begravningar eller dylikt som inte syns på markytan, bland annat genom rumsliga analyser av markens fosfatinnehåll. Med tekniker som omfattar markkemi och mikromorfologi kan man kombinera studiet av kultur- och naturprocesser.


Sidansvarig: Sofi Östman

Utskriftsversion